مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
341
نام شركت
مزرعه و دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6366
425
ايران
طرح داندو
300
روتاري
2413
167
ايران
طرح فلينگ 2000

 

بازگشت به صفحه اول