مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
340
نام شركت
ماندآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
روتاري
5381
538
ايران
طرح فلينگ 1500
150
ضربه اي
8948
900
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
1672
790
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول