مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
339
نام شركت
خدمات مهندسي مرتضي مرتضوي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
4173
699
ايران
طرح رستون 60
250
روتاري
8141
541
ايران
طرح گاردنردنور
300
روتاري
3481
8341
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
9172
709
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول