مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
337
نام شركت
پرمايان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
روتاري
6024
333
آمريكا
اسپيداستار
150
ضربه اي
8822
854
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
8652
850
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
3497
691
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول