مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
333
نام شركت
لطفيان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1241
780
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6618
134
ايران
طرح روستون 22
200
ضربه اي
8911
678
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
8778
516
ايران
طرح داندو 800
220
ضربه اي
6767
343
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
8181
581
انگلستان
داندو 800
150
ضربه اي
8988
638
انگلستان
داندو 800
220
ضربه اي
1237
263
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
3448
677
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول