مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
332
نام شركت
بهاران آب لرستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5912
371
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9468
767
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول