مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
326
نام شركت
گل نم
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
ضربه اي
2468
749
ايران
طرح روستون 22
200
ضربه اي
8436
554
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
4581
283
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول