مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
320
نام شركت
كوه آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
150
روتاري
5294
936
ايران
ورزا 1000
150
روتاري
6267
480
آمريكا
اسپيداستار
400
روتاري
3247
827
آمريكا
اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول