مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
318
نام شركت
كشف آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6615
105
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
5327
201
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول