مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
317
نام شركت
دريا خراسان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
5005
251
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
6124
267
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
3325
672
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
8378
7783
انگلستان
داندو 800
220
ضربه اي
7220
2072
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
7228
2872
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6667
731
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
1535
266
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
1651
804
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول