مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
316
نام شركت
شيرين سو
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
1697
370
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8211
1182
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4611
196
ايران
طرح داندو

 

بازگشت به صفحه اول