مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
313
نام شركت
فوران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9522
836
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
1328
299
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
5211
301
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول