مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
312
نام شركت
فوران آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
4445
301
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
6445
306
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول