مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
311
نام شركت
فرآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
5040
289
ايران
طرح گاردنردنور 1500
300
روتاري
3489
8349
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
7725
2577
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
3522
673
آمريكا
منگلد
300
ضربه اي
6998
741
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول