مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
310
نام شركت
گمانه ژرفا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
6004
296
ايران
طرح گاردنردنور 1500
300
روتاري
4345
173
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
5515
243
آمريكا
گاردنردنور 1500

 

بازگشت به صفحه اول