مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
309
نام شركت
حامد آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
6481
648
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
5761
6157
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
8201
182
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
6843
8643
ايران
طرح گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
5468
750
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
5185
336
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول