مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
306
نام شركت
مهردشت ملاير
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8490
4890
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
6281
628
ايران
طرح اسپيداستار
250
روتاري
8212
1282
ايران
طرح گاردنردنور 2500
220
روتاري
8240
4082
ايران
طرح گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
3212
663
ايران
طرح داندو
300
روتاري
7752
5277
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6863
8663
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
4039
244
ايران
طرح داندو
250
روتاري
7726
2677
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول