مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
305
نام شركت
غرقاب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
7030
572
ايران
طرح داندو 800
190
ضربه اي
8195
595
ايران
طرح داندو 800
250
ضربه اي
7221
2172
ايران
طرح داندو سنگين
200
ضربه اي
2343
271
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2877
976
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
1777
777
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
7241
4172
انگلستان
رستون 22
200
ضربه اي
1459
119
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول