مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
301
نام شركت
حميد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8406
4086
ايران
طرح گاردنردنور 2500
180
ضربه اي
5290
893
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
9413
921
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
4014
219
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول