مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
300
نام شركت
حفاري و آبياري عباسي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
4001
203
ايران
طرح فلينگ
400
روتاري
7020
380
ايران
گاردنردنور 2500
350
روتاري
3480
8034
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
5780
8057
ايران
طرح گاردنردنور 2000
350
روتاري
8215
1582
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
4381
438
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
روتاري
7720
2077
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
1845
789
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
1623
766
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول