مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
299
نام شركت
ظفررود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2747
648
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
3122
611
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول