مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
298
نام شركت
شركت حفاري طباطبائيان نيم آور
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7981
8179
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
8327
3287
ايران
طرح اسپيداستار 2500
280
ضربه اي
8661
530
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول