مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
294
نام شركت
كويرآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8295
592
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1247
782
ايران
داندو
200
ضربه اي
5303
129
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
8261
593
آمريكا
اسپيداستار 71
140
ضربه اي
9779
948
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول