مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
291
نام شركت
صفا
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
7151
547
ايران
طرح روستون 60
200
ضربه اي
9299
917
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1403
750
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9076
387
آمريكا
منگلد
220
ضربه اي
5996
407
آمريكا
منگلد
250
ضربه اي
5970
287
ژاپن
سانكيو
200
ضربه اي
8114
514
ژاپن
سانكيو
220
ضربه اي
8733
846
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3261
679
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
5284
823
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
6468
257
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
3468
258
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول