مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
290
نام شركت
صحراكشت اصفهان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
6808
8608
ايران
طرح فيلينگ 2000
300
روتاري
7743
4377
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
1223
961
ايران
طرح روستون 60
300
روتاري
9954
5499
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7748
4877
ايران
طرح گاردنردنور 2000
200
ضربه اي
5262
343
ايران
طرح داندو 800
300
روتاري
3485
8345
ايران
طرح اسپيد استار 2000
200
ضربه اي
8149
549
ايران
طرح داندو
150
ضربه اي
8759
856
انگلستان
روستون 22
200
ضربه اي
8616
863
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
3385
608
انگلستان
روستون 60
220
ضربه اي
5292
922
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
9533
876
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
5114
242
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
9357
931
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول