مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
289
نام شركت
صحراي مشهد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6840
8640
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
8478
4788
ايران
طرح گاردنردنور 2500
250
ضربه اي
8335
544
آمريكا
منگلد
300
ضربه اي
8429
4289
انگلستان
رستون 60
150
ضربه اي
4168
640
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول