مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
288
نام شركت
توليدي حفاري شمس سلماس
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
روتاري
8208
882
ايران
طرح روسي
250
ضربه اي
5128
388
آمريكا
منگلد
200
روتاري
8213
1382
آمريكا
فيلينگ 1000
200
ضربه اي
9624
962
انگلستان
روستون 22
130
ضربه اي
6067
396
انگلستان
داندو 800
220
روتاري
8444
4484
روسيه
روسي
300
روتاري
1406
315
روسيه
روسي
180
ضربه اي
9947
960
هندوستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول