مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
287
نام شركت
شناب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
5171
300
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
5461
221
ايران
طرح اسپيداستار

 

بازگشت به صفحه اول