مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
286
نام شركت
شيراز پمپاژ
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
8462
4682
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
4026
231
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8966
645
ايران
طرح داندو
250
ضربه اي
7222
2272
ايران
طرح منگلد
200
ضربه اي
6521
439
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
4367
351
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
5948
410
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
1979
365
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
1839
269
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
7368
358
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8477
862
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
5496
222
انگلستان
رستون 60
250
ضربه اي
7780
8077
انگلستان
روستون 60
300
ضربه اي
2831
985
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول