مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
285
نام شركت
شالي دشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
1522
124
ايران
طرح داندو
180
ضربه اي
5811
247
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
4658
831
ايران
طرح داندو
300
روتاري
3584
8354
ايران
طرح گاردنردنور
300
روتاري
8257
5782
ايران
طرح فلينگ 2500
220
ضربه اي
4015
220
آمريكا
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
2637
626
انگلستان
رستون 22
150
ضربه اي
1451
812
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول