مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
283
نام شركت
شادرود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8264
6482
ايران
طرح گاردنردنور 2500
180
ضربه اي
5712
245
آمريكا
اسپيداستار 71
250
روتاري
5302
125
آمريكا
گاردنردنور 1500
200
ضربه اي
9870
324
انگلستان
كيستون
180
ضربه اي
3599
669
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
2834
978
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول