مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
282
نام شركت
آب روان اراك
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
8457
4587
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8160
560
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
8048
448
ايران
طرح اسپيداستار
250
ضربه اي
4676
884
انگلستان
داندو 800
230
ضربه اي
9148
661
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول