مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
279
نام شركت
شط آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
2435
194
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2368
364
ايران
طرح داندو
225
ضربه اي
1819
770
ايران
طرح كيستون
250
روتاري
7738
3877
روسيه
روسي

 

بازگشت به صفحه اول