مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
277
نام شركت
شيرين آب خوزستان
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9845
963
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
1630
774
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
6112
411
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول