مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
274
نام شركت
سوياب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
350
روتاري
2080
714
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
9963
6399
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8224
2482
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
9952
5299
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
1219
288
آمريكا
منگلد
240
ضربه اي
8197
594
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
5289
889
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
1358
781
انگلستان
داندو 800
220
ضربه اي
1188
190
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول