مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
273
نام شركت
ساحل شمال
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
ضربه اي
2821
619
ايران
طرح داندو
220
ضربه اي
2691
822
آمريكا
منگلد

 

بازگشت به صفحه اول