مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
271
نام شركت
كوير آب يزد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
290
ضربه اي
7250
5072
ايران
طرح رستون 60
200
ضربه اي
8278
7882
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8245
4582
ايران
طرح داندو 800
250
روتاري
8460
4680
ايران
طرح اسپيداستار 2500
200
ضربه اي
1556
809
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
6741
204
آمريكا
اسپيداستار 72
200
ضربه اي
1454
799
انگلستان
رستون 22

 

بازگشت به صفحه اول