مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
269
نام شركت
سبزه رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
180
ضربه اي
9861
690
ايران
طرح اسپيداستار
250
روتاري
8229
2982
ايران
طرح گاردنردنور 2500
300
روتاري
8289
8982
ايران
طرح گاردنردنور 2500
200
ضربه اي
5699
348
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
1399
197
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول