مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
267
نام شركت
ساچون
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7789
8977
ايران
طرح اسپيداستار 2000
200
ضربه اي
4000
202
ايران
طرح داندو 800
350
روتاري
8119
519
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
7212
310
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
5297
980
آمريكا
منگلد
230
ضربه اي
5309
138
آمريكا
اسپيداستار 71
230
ضربه اي
8691
839
آمريكا
اسپيداستار 71
300
ضربه اي
2402
154
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول