مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
264
نام شركت
سودشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
230
ضربه اي
5280
816
ايران
طرح داندو
250
روتاري
8014
404
ايران
طرح گاردنردنور 2000
180
ضربه اي
2420
175
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
8186
844
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول