مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
263
نام شركت
سوپرپمپ
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
230
ضربه اي
6548
448
آمريكا
منگلد
200
ضربه اي
1225
290
انگلستان
روستون 22
300
ضربه اي
1589
466
انگلستان
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول