مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
262
نام شركت
سيلاب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
250
روتاري
7794
9477
ايران
طرح گاردنردنور 2000
250
ضربه اي
7569
335
ايران
طرح رستون 60
300
ضربه اي
8154
840
انگلستان
روستون 60
200
ضربه اي
1416
762
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
4395
807
انگلستان
داندو 800
300
ضربه اي
4597
159
روماني
طرح رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول