مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
260
نام شركت
سورابدشت
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
6861
8661
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
6877
471
آمريكا
هوارترنر
300
ضربه اي
3068
736
انگلستان
روستون 60

 

بازگشت به صفحه اول