مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
259
نام شركت
سيمين رود
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
240
روتاري
3581
358
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
روتاري
8026
416
ايران
طرح اسپيداستار 2500
220
روتاري
7233
3372
ايران
طرح اسپيداستار 2500
150
ضربه اي
8577
517
ايران
طرح داندو
300
روتاري
6021
302
آمريكا
گاردنردنور 1500
400
روتاري
6689
449
آمريكا
گاردنردنور 2000
150
ضربه اي
9768
966
انگلستان
روستون 22
150
ضربه اي
5306
134
انگلستان
روستون 22
220
ضربه اي
4963
240
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول