مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
256
نام شركت
سدآب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
8243
4382
ايران
طرح فيلينگ 2500
300
روتاري
8053
453
ايران
طرح فلينگ
250
ضربه اي
8575
868
آمريكا
اسپيداستار 71

 

بازگشت به صفحه اول