مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
250
نام شركت
دشت آب بويراحمد
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
300
روتاري
7967
6779
ايران
طرح اسپيداستار 2500
300
روتاري
7798
9877
ايران
طرح اسپيداستار 2000
300
روتاري
7783
8377
ايران
طرح گاردنردنور 2000
300
روتاري
9984
8499
ايران
طرح اسپيداستار 2000
250
روتاري
8466
4686
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
8555
524
انگلستان
داندو 800
160
ضربه اي
2754
603
انگلستان
روستون 22

 

بازگشت به صفحه اول