مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
249
نام شركت
راه و چاه
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
1221
235
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
2946
321
ايران
طرح منگلد

 

بازگشت به صفحه اول