مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
248
نام شركت
رگباران
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
3268
722
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
1321
295
ايران
طرح داندو
200
ضربه اي
9593
944
آمريكا
اسپيداستار 71
220
ضربه اي
8878
614
ژاپن
سانكيو
200
ضربه اي
2430
187
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
7067
356
انگلستان
داندو 800
200
ضربه اي
8513
856
انگلستان
داندو 800
180
ضربه اي
5822
347
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول