مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
244
نام شركت
راه آب
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
280
روتاري
1593
176
ايران
طرح اسپيداستار 2500
250
ضربه اي
4087
8407
ايران
طرح رستون 60
200
ضربه اي
2861
608
انگلستان
روستون 22
250
ضربه اي
8763
871
انگلستان
روستون 60
250
ضربه اي
2353
345
انگلستان
داندو 800

 

بازگشت به صفحه اول