مشخصات دستگاههاي حفاري
كد شركت
243
نام شركت
جمشيد ربيعي
قدرت حفاري به متر
نوع دستگاه
كد دستگاه
انگ دستگاه
كشور سازنده
نام دستگاه
200
ضربه اي
9824
697
ايران
طرح داندو 800
200
ضربه اي
1588
285
ايران
طرح داندو
220
روتاري
4681
468
ايران
طرح فلينگ 2500
300
روتاري
7997
9779
ايران
طرح فيلينگ 2000
200
ضربه اي
6133
744
ايران
طرح اسپيداستار
200
ضربه اي
7022
382
ايران
اسپيداستار 71
200
ضربه اي
8483
558
آمريكا
اسپيداستار 71
250
ضربه اي
1779
759
انگلستان
داندو 800
250
ضربه اي
7219
1972
سوريه
رستون 60

 

بازگشت به صفحه اول